< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Izsola nekustamo īpašumu “Strautiņi” – 2 Zirās

2019. gada 20. novembrī plkst. 14:30 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Strautiņi” – 2, kadastra Nr. 98909000022, adrese: “Strautiņi” – 2, Ziras, Ziru pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 1 300 eiro, nodrošinājums 130 eiro, izsoles solis 100 eiro.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2019. gada 19. novembrim, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Ziru pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 26415330.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2019. gada 19. novembrim plkst. 17.00.
IZSOLES NOTEIKUMI